Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :0111:
  0111
  0111
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :026:
  026
  026
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :051:
  051
  051
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :059:
  059
  059
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :068:
  068
  068
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :001:
  001
  001
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :016:
  016
  016
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :078:
  078
  078
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • :046:
  046
  046
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :056:
  056
  056
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :065:
  065
  065
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :023:
  023
  023
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :@:
  @
  @
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :028:
  028
  028
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :053:
  053
  053
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :061:
  061
  061
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :073:
  073
  073
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :3:
  3
  3
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :018:
  018
  018
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :run:
  Run
  Run
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :103:
  103
  103
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :050:
  050
  050
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :058:
  058
  058
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :067:
  067
  067
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :025:
  025
  025
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :077:
  077
  077
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :045:
  045
  045
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :055:
  055
  055
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :064:
  064
  064
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :076:
  076
  076
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :006:
  006
  006
 • :them:
  Them
  Them
 • :022:
  022
  022
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :541:
  541
  541
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :027:
  027
  027
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :052:
  052
  052
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :060:
  060
  060
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :069:
  069
  069
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :002:
  002
  002
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :017:
  017
  017
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :de:
  De
  De
 • :079:
  079
  079
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :047:
  047
  047
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :057:
  057
  057
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :066:
  066
  066
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :008:
  008
  008
 • :there:
  There
  There
 • :024:
  024
  024
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :029:
  029
  029
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :054:
  054
  054
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :063:
  063
  063
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :075:
  075
  075
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :004:
  004
  004
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :020:
  020
  020
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • Yahoo Smilies
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :034:
  034
  034
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :-o
  surprise
  surprise
 • >-)
  alien
  alien
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-/
  confused
  confused
 • @};-
  rose
  rose
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :031:
  031
  031
 • :043:
  043
  043
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • *-:)
  idea
  idea
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • o-+
  april
  april
 • :o)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;)
  winking
  winking
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • :039:
  039
  039
 • :win:
  Win
  Win
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-&
  sick
  sick
 • (*)
  star
  star
 • :-?
  thinking
  thinking
 • %-(
  not listening
  not listening
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :D
  big green
  big green
 • **==
  flag
  flag
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • :033:
  033
  033
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • =:)
  bug
  bug
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • <:-P
  party
  party
 • :-t
  time out
  time out
 • :^o
  liar
  liar
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • :042:
  042
  042
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • [..]
  transformer
  transformer
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • o:-)
  angel
  angel
 • o=>
  billy
  billy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-c
  call me
  call me
 • =D>
  applause
  applause
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :@)
  pig
  pig
 • :)
  happy
  happy
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :036:
  036
  036
 • :what:
  What
  What
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • x-(
  angry
  angry
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • L-)
  loser
  loser
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :032:
  032
  032
 • :044:
  044
  044
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • 8-x
  skull
  skull
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-h
  wave
  wave
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :9:
  9
  9
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :041:
  041
  041
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • :bz
  bee
  bee
free counters