Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :046:
  046
  046
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :056:
  056
  056
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • :065:
  065
  065
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :de:
  De
  De
 • :079:
  079
  079
 • :023:
  023
  023
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :028:
  028
  028
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :053:
  053
  053
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :061:
  061
  061
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :073:
  073
  073
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :3:
  3
  3
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :018:
  018
  018
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :there:
  There
  There
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :050:
  050
  050
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :058:
  058
  058
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :067:
  067
  067
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :0111:
  0111
  0111
 • :025:
  025
  025
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :045:
  045
  045
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :055:
  055
  055
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :064:
  064
  064
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :076:
  076
  076
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :006:
  006
  006
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :078:
  078
  078
 • :022:
  022
  022
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :027:
  027
  027
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :052:
  052
  052
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :060:
  060
  060
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • :069:
  069
  069
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :002:
  002
  002
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :017:
  017
  017
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :@:
  @
  @
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :047:
  047
  047
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :057:
  057
  057
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :066:
  066
  066
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :run:
  Run
  Run
 • :008:
  008
  008
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :103:
  103
  103
 • :024:
  024
  024
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :029:
  029
  029
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :054:
  054
  054
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :063:
  063
  063
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :075:
  075
  075
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :004:
  004
  004
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :077:
  077
  077
 • :020:
  020
  020
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :051:
  051
  051
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :059:
  059
  059
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :068:
  068
  068
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :001:
  001
  001
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :016:
  016
  016
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :541:
  541
  541
 • :026:
  026
  026
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :them:
  Them
  Them
 • Yahoo Smilies
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • <:-P
  party
  party
 • :-t
  time out
  time out
 • :031:
  031
  031
 • :^o
  liar
  liar
 • :x
  love struck
  love struck
 • :043:
  043
  043
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • =:)
  bug
  bug
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :-c
  call me
  call me
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • =D>
  applause
  applause
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :039:
  039
  039
 • :@)
  pig
  pig
 • :)
  happy
  happy
 • :win:
  Win
  Win
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • o:-)
  angel
  angel
 • o=>
  billy
  billy
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :033:
  033
  033
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • %%-
  good luck
  good luck
 • x-(
  angry
  angry
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • L-)
  loser
  loser
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-h
  wave
  wave
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :9:
  9
  9
 • :042:
  042
  042
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • 8-x
  skull
  skull
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • [..]
  transformer
  transformer
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :036:
  036
  036
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • :what:
  What
  What
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :032:
  032
  032
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-/
  confused
  confused
 • :044:
  044
  044
 • @};-
  rose
  rose
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • >-)
  alien
  alien
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :o)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • :041:
  041
  041
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;)
  winking
  winking
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • *-:)
  idea
  idea
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :bz
  bee
  bee
 • :-B
  nerd
  nerd
 • o-+
  april
  april
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • (*)
  star
  star
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :-?
  thinking
  thinking
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :034:
  034
  034
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :D
  big green
  big green
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
 • **==
  flag
  flag
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :-&
  sick
  sick
free counters