Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :077:
  077
  077
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :023:
  023
  023
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :046:
  046
  046
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :056:
  056
  056
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :065:
  065
  065
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :541:
  541
  541
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :073:
  073
  073
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :3:
  3
  3
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :018:
  018
  018
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :028:
  028
  028
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :053:
  053
  053
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :061:
  061
  061
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :de:
  De
  De
 • :079:
  079
  079
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :067:
  067
  067
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :025:
  025
  025
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :050:
  050
  050
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :058:
  058
  058
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :076:
  076
  076
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :006:
  006
  006
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :022:
  022
  022
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :045:
  045
  045
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :055:
  055
  055
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :064:
  064
  064
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :0111:
  0111
  0111
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :069:
  069
  069
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :002:
  002
  002
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :017:
  017
  017
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :027:
  027
  027
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :052:
  052
  052
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :060:
  060
  060
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :078:
  078
  078
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :008:
  008
  008
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :024:
  024
  024
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :047:
  047
  047
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :057:
  057
  057
 • :them:
  Them
  Them
 • :066:
  066
  066
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :@:
  @
  @
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :075:
  075
  075
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :004:
  004
  004
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :020:
  020
  020
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :029:
  029
  029
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :054:
  054
  054
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :063:
  063
  063
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :run:
  Run
  Run
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :103:
  103
  103
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :068:
  068
  068
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :001:
  001
  001
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :016:
  016
  016
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :026:
  026
  026
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :051:
  051
  051
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :059:
  059
  059
 • :there:
  There
  There
 • Yahoo Smilies
 • :-h
  wave
  wave
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :9:
  9
  9
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • 8-x
  skull
  skull
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • 8-}
  silly
  silly
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :031:
  031
  031
 • :043:
  043
  043
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :win:
  Win
  Win
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • :039:
  039
  039
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-/
  confused
  confused
 • @};-
  rose
  rose
 • :-o
  surprise
  surprise
 • >-)
  alien
  alien
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • :033:
  033
  033
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;)
  winking
  winking
 • *-:)
  idea
  idea
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • o-+
  april
  april
 • :o)
  clown
  clown
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • :042:
  042
  042
 • :-?
  thinking
  thinking
 • %-(
  not listening
  not listening
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :D
  big green
  big green
 • **==
  flag
  flag
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-&
  sick
  sick
 • (*)
  star
  star
 • :what:
  What
  What
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :036:
  036
  036
 • :-t
  time out
  time out
 • :^o
  liar
  liar
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • =:)
  bug
  bug
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • <:-P
  party
  party
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :032:
  032
  032
 • :044:
  044
  044
 • =D>
  applause
  applause
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :@)
  pig
  pig
 • :)
  happy
  happy
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • o:-)
  angel
  angel
 • o=>
  billy
  billy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-c
  call me
  call me
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • :bz
  bee
  bee
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :041:
  041
  041
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • x-(
  angry
  angry
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • L-)
  loser
  loser
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :034:
  034
  034
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
free counters