Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :020:
  020
  020
 • :029:
  029
  029
 • :054:
  054
  054
 • :063:
  063
  063
 • :075:
  075
  075
 • :004:
  004
  004
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :run:
  Run
  Run
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :103:
  103
  103
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :016:
  016
  016
 • :026:
  026
  026
 • :051:
  051
  051
 • :059:
  059
  059
 • :068:
  068
  068
 • :001:
  001
  001
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :077:
  077
  077
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :023:
  023
  023
 • :046:
  046
  046
 • :056:
  056
  056
 • :065:
  065
  065
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :them:
  Them
  Them
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :541:
  541
  541
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :018:
  018
  018
 • :028:
  028
  028
 • :053:
  053
  053
 • :061:
  061
  061
 • :073:
  073
  073
 • :3:
  3
  3
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :de:
  De
  De
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :079:
  079
  079
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :025:
  025
  025
 • :050:
  050
  050
 • :058:
  058
  058
 • :067:
  067
  067
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :there:
  There
  There
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :022:
  022
  022
 • :045:
  045
  045
 • :055:
  055
  055
 • :064:
  064
  064
 • :076:
  076
  076
 • :006:
  006
  006
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :0111:
  0111
  0111
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :017:
  017
  017
 • :027:
  027
  027
 • :052:
  052
  052
 • :060:
  060
  060
 • :069:
  069
  069
 • :002:
  002
  002
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :078:
  078
  078
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :008:
  008
  008
 • :024:
  024
  024
 • :047:
  047
  047
 • :057:
  057
  057
 • :066:
  066
  066
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :@:
  @
  @
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • Yahoo Smilies
 • ;)
  winking
  winking
 • :bz
  bee
  bee
 • *-:)
  idea
  idea
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • o-+
  april
  april
 • :o)
  clown
  clown
 • :041:
  041
  041
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • :D
  big green
  big green
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • **==
  flag
  flag
 • :>
  smug
  smug
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • [-O<
  praying
  praying
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-&
  sick
  sick
 • :034:
  034
  034
 • (*)
  star
  star
 • :-?
  thinking
  thinking
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
 • %-(
  not listening
  not listening
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • =:)
  bug
  bug
 • :((
  crying
  crying
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :031:
  031
  031
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • <:-P
  party
  party
 • :043:
  043
  043
 • :-t
  time out
  time out
 • :^o
  liar
  liar
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • :x
  love struck
  love struck
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :)
  happy
  happy
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-s
  worried
  worried
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :-"
  whistling
  whistling
 • o:-)
  angel
  angel
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • o=>
  billy
  billy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :039:
  039
  039
 • :-c
  call me
  call me
 • =D>
  applause
  applause
 • :win:
  Win
  Win
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :@)
  pig
  pig
 • :(
  sad
  sad
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • %%-
  good luck
  good luck
 • x-(
  angry
  angry
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :|
  straight face
  straight face
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • L-)
  loser
  loser
 • :033:
  033
  033
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • [..]
  transformer
  transformer
 • 8-x
  skull
  skull
 • >:)
  devil
  devil
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • 8-}
  silly
  silly
 • :042:
  042
  042
 • :-h
  wave
  wave
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • :9:
  9
  9
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • b-)
  cool
  cool
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • o->
  hiro
  hiro
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :036:
  036
  036
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :what:
  What
  What
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • @};-
  rose
  rose
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • >-)
  alien
  alien
 • :))
  laughing
  laughing
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • :032:
  032
  032
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • (:|
  yawn
  yawn
 • :044:
  044
  044
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • :-/
  confused
  confused
 • \m/
  rock on!
  rock on!
free counters