Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :017:
  017
  017
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :027:
  027
  027
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :052:
  052
  052
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :060:
  060
  060
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :069:
  069
  069
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :002:
  002
  002
 • :@:
  @
  @
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :008:
  008
  008
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • :024:
  024
  024
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :047:
  047
  047
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :057:
  057
  057
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :run:
  Run
  Run
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :066:
  066
  066
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :103:
  103
  103
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :020:
  020
  020
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :029:
  029
  029
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :054:
  054
  054
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :063:
  063
  063
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :077:
  077
  077
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :075:
  075
  075
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :004:
  004
  004
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :016:
  016
  016
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :026:
  026
  026
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :051:
  051
  051
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :059:
  059
  059
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :068:
  068
  068
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :001:
  001
  001
 • :541:
  541
  541
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :023:
  023
  023
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :046:
  046
  046
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :056:
  056
  056
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :065:
  065
  065
 • :de:
  De
  De
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :079:
  079
  079
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :them:
  Them
  Them
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :018:
  018
  018
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :028:
  028
  028
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :053:
  053
  053
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :061:
  061
  061
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :073:
  073
  073
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :3:
  3
  3
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :there:
  There
  There
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :025:
  025
  025
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :050:
  050
  050
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :058:
  058
  058
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :067:
  067
  067
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :0111:
  0111
  0111
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • :022:
  022
  022
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :045:
  045
  045
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :055:
  055
  055
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :064:
  064
  064
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :078:
  078
  078
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :076:
  076
  076
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :006:
  006
  006
 • Yahoo Smilies
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :036:
  036
  036
 • :what:
  What
  What
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :032:
  032
  032
 • :044:
  044
  044
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-/
  confused
  confused
 • @};-
  rose
  rose
 • :-o
  surprise
  surprise
 • >-)
  alien
  alien
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :bz
  bee
  bee
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :041:
  041
  041
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • :o)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;)
  winking
  winking
 • *-:)
  idea
  idea
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • o-+
  april
  april
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :034:
  034
  034
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
 • (*)
  star
  star
 • :-?
  thinking
  thinking
 • %-(
  not listening
  not listening
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :D
  big green
  big green
 • **==
  flag
  flag
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-&
  sick
  sick
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :031:
  031
  031
 • :043:
  043
  043
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • <:-P
  party
  party
 • :-t
  time out
  time out
 • :^o
  liar
  liar
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • =:)
  bug
  bug
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • :039:
  039
  039
 • :win:
  Win
  Win
 • :-c
  call me
  call me
 • =D>
  applause
  applause
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :@)
  pig
  pig
 • :)
  happy
  happy
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • o:-)
  angel
  angel
 • o=>
  billy
  billy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • :033:
  033
  033
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • x-(
  angry
  angry
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • L-)
  loser
  loser
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • :042:
  042
  042
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-h
  wave
  wave
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :9:
  9
  9
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • 8-x
  skull
  skull
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (%)
  yin yang
  yin yang
free counters