Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :063:
  063
  063
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :075:
  075
  075
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :004:
  004
  004
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :020:
  020
  020
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :029:
  029
  029
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :054:
  054
  054
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :059:
  059
  059
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :068:
  068
  068
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :001:
  001
  001
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :016:
  016
  016
 • :0111:
  0111
  0111
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :026:
  026
  026
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :051:
  051
  051
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :065:
  065
  065
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :078:
  078
  078
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :023:
  023
  023
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :046:
  046
  046
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :056:
  056
  056
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :them:
  Them
  Them
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :061:
  061
  061
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :073:
  073
  073
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :3:
  3
  3
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :018:
  018
  018
 • :@:
  @
  @
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :028:
  028
  028
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :053:
  053
  053
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :058:
  058
  058
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :067:
  067
  067
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :run:
  Run
  Run
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :103:
  103
  103
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :025:
  025
  025
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • :050:
  050
  050
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :there:
  There
  There
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :064:
  064
  064
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :076:
  076
  076
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :006:
  006
  006
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :077:
  077
  077
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :022:
  022
  022
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :045:
  045
  045
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :055:
  055
  055
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :060:
  060
  060
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :069:
  069
  069
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :002:
  002
  002
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :017:
  017
  017
 • :541:
  541
  541
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :027:
  027
  027
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :052:
  052
  052
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :057:
  057
  057
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :066:
  066
  066
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :de:
  De
  De
 • :008:
  008
  008
 • :079:
  079
  079
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :024:
  024
  024
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :047:
  047
  047
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • Yahoo Smilies
 • :041:
  041
  041
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • :bz
  bee
  bee
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • L-)
  loser
  loser
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • x-(
  angry
  angry
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • :034:
  034
  034
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-h
  wave
  wave
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :9:
  9
  9
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • 8-x
  skull
  skull
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • :043:
  043
  043
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :031:
  031
  031
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :039:
  039
  039
 • :win:
  Win
  Win
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-/
  confused
  confused
 • @};-
  rose
  rose
 • :-o
  surprise
  surprise
 • >-)
  alien
  alien
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • :033:
  033
  033
 • o-+
  april
  april
 • :o)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;)
  winking
  winking
 • *-:)
  idea
  idea
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :042:
  042
  042
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • :-&
  sick
  sick
 • (*)
  star
  star
 • :-?
  thinking
  thinking
 • %-(
  not listening
  not listening
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :D
  big green
  big green
 • **==
  flag
  flag
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :036:
  036
  036
 • :what:
  What
  What
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • <:-P
  party
  party
 • :-t
  time out
  time out
 • :^o
  liar
  liar
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • =:)
  bug
  bug
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :044:
  044
  044
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :032:
  032
  032
 • o=>
  billy
  billy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-c
  call me
  call me
 • =D>
  applause
  applause
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :@)
  pig
  pig
 • :)
  happy
  happy
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • o:-)
  angel
  angel
free counters