Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :026:
  026
  026
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :051:
  051
  051
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :059:
  059
  059
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :068:
  068
  068
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :001:
  001
  001
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :016:
  016
  016
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :023:
  023
  023
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :046:
  046
  046
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :056:
  056
  056
 • :0111:
  0111
  0111
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :065:
  065
  065
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :028:
  028
  028
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :053:
  053
  053
 • :078:
  078
  078
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :061:
  061
  061
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :073:
  073
  073
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :3:
  3
  3
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :018:
  018
  018
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :them:
  Them
  Them
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • :025:
  025
  025
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :050:
  050
  050
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :058:
  058
  058
 • :@:
  @
  @
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :067:
  067
  067
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :022:
  022
  022
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :045:
  045
  045
 • :run:
  Run
  Run
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :055:
  055
  055
 • :103:
  103
  103
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :064:
  064
  064
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • :076:
  076
  076
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :006:
  006
  006
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :there:
  There
  There
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :027:
  027
  027
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :052:
  052
  052
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :077:
  077
  077
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :060:
  060
  060
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :069:
  069
  069
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :002:
  002
  002
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :017:
  017
  017
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :024:
  024
  024
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :047:
  047
  047
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :057:
  057
  057
 • :541:
  541
  541
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :066:
  066
  066
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :008:
  008
  008
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :020:
  020
  020
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :029:
  029
  029
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :de:
  De
  De
 • :054:
  054
  054
 • :079:
  079
  079
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :063:
  063
  063
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :075:
  075
  075
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :004:
  004
  004
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • Yahoo Smilies
 • x-(
  angry
  angry
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • L-)
  loser
  loser
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :034:
  034
  034
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • 8-x
  skull
  skull
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-h
  wave
  wave
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :9:
  9
  9
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :031:
  031
  031
 • :043:
  043
  043
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • :039:
  039
  039
 • :win:
  Win
  Win
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :-o
  surprise
  surprise
 • >-)
  alien
  alien
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-/
  confused
  confused
 • @};-
  rose
  rose
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • :033:
  033
  033
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • ;)
  winking
  winking
 • *-:)
  idea
  idea
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • o-+
  april
  april
 • :o)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • :042:
  042
  042
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • [..]
  transformer
  transformer
 • **==
  flag
  flag
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-&
  sick
  sick
 • (*)
  star
  star
 • :-?
  thinking
  thinking
 • %-(
  not listening
  not listening
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :D
  big green
  big green
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :036:
  036
  036
 • :what:
  What
  What
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • =:)
  bug
  bug
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • <:-P
  party
  party
 • :-t
  time out
  time out
 • :^o
  liar
  liar
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :032:
  032
  032
 • :044:
  044
  044
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • o:-)
  angel
  angel
 • o=>
  billy
  billy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-c
  call me
  call me
 • =D>
  applause
  applause
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :@)
  pig
  pig
 • :)
  happy
  happy
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :041:
  041
  041
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • :bz
  bee
  bee
free counters