Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :there:
  There
  There
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :061:
  061
  061
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :073:
  073
  073
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :3:
  3
  3
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :018:
  018
  018
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :028:
  028
  028
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :053:
  053
  053
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :058:
  058
  058
 • :0111:
  0111
  0111
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :067:
  067
  067
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :025:
  025
  025
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :050:
  050
  050
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :064:
  064
  064
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :076:
  076
  076
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :006:
  006
  006
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :022:
  022
  022
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :045:
  045
  045
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :055:
  055
  055
 • :078:
  078
  078
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :060:
  060
  060
 • :@:
  @
  @
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :069:
  069
  069
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :002:
  002
  002
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :017:
  017
  017
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :027:
  027
  027
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :052:
  052
  052
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :103:
  103
  103
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :066:
  066
  066
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :008:
  008
  008
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :024:
  024
  024
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :run:
  Run
  Run
 • :047:
  047
  047
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :057:
  057
  057
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :063:
  063
  063
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :075:
  075
  075
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :004:
  004
  004
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :020:
  020
  020
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :029:
  029
  029
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :054:
  054
  054
 • :077:
  077
  077
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :them:
  Them
  Them
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :059:
  059
  059
 • :541:
  541
  541
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :068:
  068
  068
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :001:
  001
  001
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :016:
  016
  016
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :026:
  026
  026
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :051:
  051
  051
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :065:
  065
  065
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :023:
  023
  023
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :046:
  046
  046
 • :de:
  De
  De
 • :056:
  056
  056
 • :079:
  079
  079
 • Yahoo Smilies
 • :039:
  039
  039
 • :^o
  liar
  liar
 • :win:
  Win
  Win
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • =:)
  bug
  bug
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • <:-P
  party
  party
 • :-t
  time out
  time out
 • =D>
  applause
  applause
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :@)
  pig
  pig
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • :)
  happy
  happy
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • o:-)
  angel
  angel
 • o=>
  billy
  billy
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-c
  call me
  call me
 • :033:
  033
  033
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :042:
  042
  042
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • x-(
  angry
  angry
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • L-)
  loser
  loser
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :036:
  036
  036
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :what:
  What
  What
 • :9:
  9
  9
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • 8-x
  skull
  skull
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-h
  wave
  wave
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :044:
  044
  044
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :032:
  032
  032
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :041:
  041
  041
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • :-/
  confused
  confused
 • @};-
  rose
  rose
 • :-o
  surprise
  surprise
 • >-)
  alien
  alien
 • :bz
  bee
  bee
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;)
  winking
  winking
 • *-:)
  idea
  idea
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :-B
  nerd
  nerd
 • o-+
  april
  april
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :o)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :034:
  034
  034
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :043:
  043
  043
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • :D
  big green
  big green
 • **==
  flag
  flag
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :-&
  sick
  sick
 • (*)
  star
  star
 • :031:
  031
  031
 • :-?
  thinking
  thinking
free counters