Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • imgg
 • :046:
  046
  046
 • :056:
  056
  056
 • :065:
  065
  065
 • :7_14_4:
  7 14 4
  7 14 4
 • :023:
  023
  023
 • :lamang:
  Lamang
  Lamang
 • :th_101:
  Th 101
  Th 101
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :nhaovo:
  Nhaovo
  Nhaovo
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :cua:
  Cua
  Cua
 • :onion (83):
  Onion (83)
  Onion (83)
 • :them:
  Them
  Them
 • :danh:
  Danh
  Danh
 • :shin5:
  Shin5
  Shin5
 • :thTamBiet-1:
  ThTamBiet 1
  ThTamBiet 1
 • :077:
  077
  077
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :avatar660406_2:
  Avatar660406 2
  Avatar660406 2
 • :hunej8:
  Hunej8
  Hunej8
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :bofu25:
  Bofu25
  Bofu25
 • :028:
  028
  028
 • :053:
  053
  053
 • :061:
  061
  061
 • :073:
  073
  073
 • :3:
  3
  3
 • :018:
  018
  018
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :buc4:
  Buc4
  Buc4
 • :lose:
  Lose
  Lose
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :chitay:
  Chitay
  Chitay
 • :oacoac:
  Oacoac
  Oacoac
 • :suynghi:
  Suynghi
  Suynghi
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :cut:
  Cut
  Cut
 • :samso:
  Samso
  Samso
 • :thlacdau:
  Thlacdau
  Thlacdau
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :541:
  541
  541
 • :hothot:
  Hothot
  Hothot
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :bimat:
  Bimat
  Bimat
 • :kinhatf7:
  Kinhatf7
  Kinhatf7
 • :050:
  050
  050
 • :058:
  058
  058
 • :067:
  067
  067
 • :15_3_44:
  15 3 44
  15 3 44
 • :025:
  025
  025
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :buc:
  Buc
  Buc
 • :laotoet:
  Laotoet
  Laotoet
 • :th_105:
  Th 105
  Th 105
 • :chaochao:
  Chaochao
  Chaochao
 • :niemkinh:
  Niemkinh
  Niemkinh
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :th_angryca6:
  Th Angryca6
  Th Angryca6
 • :cuoi:
  Cuoi
  Cuoi
 • :relax1:
  Relax1
  Relax1
 • :there:
  There
  There
 • :de:
  De
  De
 • :thVenh:
  ThVenh
  ThVenh
 • :079:
  079
  079
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :batbuom:
  Batbuom
  Batbuom
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :045:
  045
  045
 • :055:
  055
  055
 • :064:
  064
  064
 • :076:
  076
  076
 • :006:
  006
  006
 • :022:
  022
  022
 • :konghe:
  Konghe
  Konghe
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :buon2:
  Buon2
  Buon2
 • :nguquen:
  Nguquen
  Nguquen
 • :th_124:
  Th 124
  Th 124
 • :chitne3:
  Chitne3
  Chitne3
 • :oaoa:
  Oaoa
  Oaoa
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :tuc:
  Tuc
  Tuc
 • :daigia1:
  Daigia1
  Daigia1
 • :shin3:
  Shin3
  Shin3
 • :thRLY:
  ThRLY
  ThRLY
 • :hahe:
  Hahe
  Hahe
 • :th_8:
  Th 8
  Th 8
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :huhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :birthday2:
  Birthday2
  Birthday2
 • :027:
  027
  027
 • :052:
  052
  052
 • :060:
  060
  060
 • :069:
  069
  069
 • :002:
  002
  002
 • :017:
  017
  017
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :buc2:
  Buc2
  Buc2
 • :loa:
  Loa
  Loa
 • :th_113:
  Th 113
  Th 113
 • :chaymaumui:
  Chaymaumui
  Chaymaumui
 • :oach:
  Oach
  Oach
 • :summer1:
  Summer1
  Summer1
 • :tobirthday:
  Tobirthday
  Tobirthday
 • :cuoideu3:
  Cuoideu3
  Cuoideu3
 • :sacsua:
  Sacsua
  Sacsua
 • :thkinhngac:
  Thkinhngac
  Thkinhngac
 • :EThen:
  EThen
  EThen
 • :th_4:
  Th 4
  Th 4
 • :0111:
  0111
  0111
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :th_23:
  Th 23
  Th 23
 • :beer1:
  Beer1
  Beer1
 • :khoe:
  Khoe
  Khoe
 • :047:
  047
  047
 • :057:
  057
  057
 • :066:
  066
  066
 • :008:
  008
  008
 • :024:
  024
  024
 • :bofu90:
  Bofu90
  Bofu90
 • :lanh:
  Lanh
  Lanh
 • :th_104:
  Th 104
  Th 104
 • :cau:
  Cau
  Cau
 • :nhay:
  Nhay
  Nhay
 • :Spanky2:
  Spanky2
  Spanky2
 • :th_127:
  Th 127
  Th 127
 • :cunghi:
  Cunghi
  Cunghi
 • :relax:
  Relax
  Relax
 • :themqua:
  Themqua
  Themqua
 • :dapdau:
  Dapdau
  Dapdau
 • :thThua:
  ThThua
  ThThua
 • :078:
  078
  078
 • :hehe-2:
  Hehe 2
  Hehe 2
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :iuiu:
  Iuiu
  Iuiu
 • :th_64:
  Th 64
  Th 64
 • :029:
  029
  029
 • :054:
  054
  054
 • :063:
  063
  063
 • :075:
  075
  075
 • :004:
  004
  004
 • :020:
  020
  020
 • :kochiu:
  Kochiu
  Kochiu
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :buon:
  Buon
  Buon
 • :ngoay:
  Ngoay
  Ngoay
 • :th_120:
  Th 120
  Th 120
 • :chitne:
  Chitne
  Chitne
 • :oanhnhau:
  Oanhnhau
  Oanhnhau
 • :sweatvu4:
  Sweatvu4
  Sweatvu4
 • :trasua:
  Trasua
  Trasua
 • :daigia:
  Daigia
  Daigia
 • :shin:
  Shin
  Shin
 • :thplzwl8-1:
  Thplzwl8 1
  Thplzwl8 1
 • :gau1:
  Gau1
  Gau1
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :@:
  @
  @
 • :huhu:
  Huhu
  Huhu
 • :th_30:
  Th 30
  Th 30
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :026:
  026
  026
 • :051:
  051
  051
 • :059:
  059
  059
 • :068:
  068
  068
 • :001:
  001
  001
 • :016:
  016
  016
 • :th_76:
  Th 76
  Th 76
 • :buc1:
  Buc1
  Buc1
 • :leuleu4:
  Leuleu4
  Leuleu4
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :chay:
  Chay
  Chay
 • :nong:
  Nong
  Nong
 • :summer:
  Summer
  Summer
 • :tim:
  Tim
  Tim
 • :cuoideu:
  Cuoideu
  Cuoideu
 • :run:
  Run
  Run
 • :thkinhatf7:
  Thkinhatf7
  Thkinhatf7
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :thx:
  Thx
  Thx
 • :103:
  103
  103
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :th_18:
  Th 18
  Th 18
 • :batluc:
  Batluc
  Batluc
 • :khocto:
  Khocto
  Khocto
 • Yahoo Smilies
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :031:
  031
  031
 • :043:
  043
  043
 • :xoadau:
  Xoadau
  Xoadau
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • :039:
  039
  039
 • :win:
  Win
  Win
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • >-)
  alien
  alien
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-/
  confused
  confused
 • @};-
  rose
  rose
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • :033:
  033
  033
 • :tucqua:
  Tucqua
  Tucqua
 • :yeu1:
  Yeu1
  Yeu1
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • o-+
  april
  april
 • :o)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;)
  winking
  winking
 • *-:)
  idea
  idea
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :heo09:
  Heo09
  Heo09
 • :042:
  042
  042
 • :xinchao1:
  Xinchao1
  Xinchao1
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-&
  sick
  sick
 • (*)
  star
  star
 • :-?
  thinking
  thinking
 • %-(
  not listening
  not listening
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :D
  big green
  big green
 • **==
  flag
  flag
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :036:
  036
  036
 • :what:
  What
  What
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • =:)
  bug
  bug
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • <:-P
  party
  party
 • :-t
  time out
  time out
 • :^o
  liar
  liar
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :032:
  032
  032
 • :044:
  044
  044
 • :xoatay:
  Xoatay
  Xoatay
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • o:-)
  angel
  angel
 • o=>
  billy
  billy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-c
  call me
  call me
 • =D>
  applause
  applause
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :@)
  pig
  pig
 • :)
  happy
  happy
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :baned:
  Baned
  Baned
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :041:
  041
  041
 • :XemThuong:
  XemThuong
  XemThuong
 • :bz
  bee
  bee
 • x-(
  angry
  angry
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • L-)
  loser
  loser
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :034:
  034
  034
 • :uongthuoc:
  Uongthuoc
  Uongthuoc
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-h
  wave
  wave
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :9:
  9
  9
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • 8-x
  skull
  skull
free counters