UNLOCK SAMSUNG P1000 ok
Searching Samsung USB Modem... Detected (COM246)
Model: GT-P1000
SW: I9000UGJK3
IMEI: 354021040209486
Done with Samsung Tool ver 12.7
Android Version: 2.3.3
Model: GT-P1000
Product Code: SGH-I987ZKAATT
Phone Version: I9000UGJK3
PDA Version: P1000XXJQ1
CSC Version: Unknown
IMEI: 354021040209486
Checking ROOT... TRUE
Reading Data From Phone... OK
Unlocking... OK
Rebooting Phone... OK
Done with Samsung Tool ver 12.7Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::