Không nhận usb
[IMG]http://img16.**************/img16/7140/ktp24092012.png[/IMG]

[IMG]http://img542.**************/img542/7140/ktp24092012.png[/IMG]

Đèn màn hình
[IMG]http://img339.**************/img339/7140/ktp24092012.png[/IMG]

LCD
[IMG]http://img31.**************/img31/7140/ktp24092012.png[/IMG]


Ringer
[IMG]http://img855.**************/img855/7140/ktp24092012.png[/IMG]

Handsfree
[IMG]http://img593.**************/img593/7140/ktp24092012.png[/IMG]

Mic
[IMG]http://img196.**************/img196/7140/ktp24092012.png[/IMG]

Keypad
[IMG]http://img585.**************/img585/7140/ktp24092012.png[/IMG]

Touch Screen
[IMG]http://img100.**************/img100/7140/ktp24092012.png[/IMG]


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::