ALL LG 2G and 3G GSM mobile phones Service codes for Security lock reset and service tests/software version check. etc...
ALL LG 2G : 2945#*#
LG U8110 277634#*#
LG U8120 277634#*#
LG U8120v105 47328545454#
LG U8130 47328545454#
LG U8138 47328545454#
LG U8180 v10A 49857465454#
LG U8180 v11A 492662464663#
LG U8330 637664#*#
LG U8360 *6*41*12##
LG U8360 V.10D & V.10E *5*33*62##
LG U8380 525252#*#
LG U8550 885508428679#*#
LG 8550 (italian Unlock Flash)v08j 2945#*#
LG U880 U890 142358#*#
LG U900 v09e 277634#*#
LG U900 v10b 082065#*#
LG U310 566366#*#
LG U310 menù NCK815118#*#
LG L600V 63342425#*#










Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::