Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500R unlock ok

2:08:27 PM - Starting ADB Server
2:08:28 PM - ADB Device: GT-P7500
2:08:28 PM - SW Version: P7500RUXLH2 (Android: 3.1)
2:08:28 PM - Phone Serial: 358194040739483
2:08:28 PM - Checking SU Root Access..
2:08:29 PM - ROOT Access: True (Shell) Processing..
2:08:35 PM - NVM Readed, Clearing Simlocks

2:08:44 PM - Unlock Done..
[IMG]http://**************/a/img401/1804/p7500runlock.jpg[/IMG]Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::