China King Box V1.30 Update
2012-11-19

1、MTK add guidance documents V5.1232.
2、MTK add MT625A CPU support.
3、SPD 6800H add new flash TC58NVG0S3AFT support.
4、Mstar add MSW8532B CPU support.
5、Fix small bug.

Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::