SKY Pantech VEGA A770K repair boot ok

SKY IM-A770K
MSM8260 1.8V
TAP0,IRLength:4,DeviceID:0x4F1F0F0F
TAP1,IRLength:11,DeviceID:0x104200E1
EmbeddedICE ver:7.
FlashID:0x000000004B590115,SubFlashID:0x000000004C 30304D
BlockSize:512
PageSize:512
Density:16384MB
Actual Density:0x3AB400000
Writing MODEM...
100%
MODEM restored.
Writing SBL1 SBL2100%
SBL1 SBL2 restored.
Writing RPM100%
RPM restored.
Writing SBL3100%
SBL3 restored.
Writing APPSBOOT100%
APPSBOOT restored.
Writing TZ100%
TZ restored.
Writing INFO100%
INFO restored.
[IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/A770k.jpg[/IMG]Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::