Unlock samsung I8150 ok

Selected model: I8150
Selected port: COM12 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
PDA/CSC version: I8150DXLA2/I8150OLBKL1
Phone version: I8150DXKL1
Phone HW: MP 0.800
Cal date: 2012.06.08
Reading IMEI... OK
IMEI: 359520041508841
Phone S/N: RV1C61828Q
Build: M7630A-ABBQMAZM-4.0.40
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool v.13.6

[IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/i8150-1.jpg[/IMG]
Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::