Samsung Exhibit II 4G T679 unlock ok

Selected model: T679
Selected port: COM12 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
PDA/CSC version: T679UVLE1/T679TMBLE1
Phone version: T679UVLE1
Phone HW: REV1.0
Cal date: 2012.04.07
Reading IMEI... OK
IMEI: 359874044555626
Phone S/N: R21C40J7BK
Build: M7630A-ABBQMAZM-4.0.40
Reading security... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool v.13.6
[IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/T679unlock-1_zpsc49383f6.jpg[/IMG]Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::