Checking serial communication...
Bypasing Security...
Checking Security...
Authenticating...
Unlocking phone...
Restarting phone...
Operation successfully completed
[IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/t679unlockok_zps52feb194.jpg[/IMG]Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::