I-mobile Inno 30, 55, 89, 90, 99, 100, A10, A20, P10, Vk200
- Set full factory *741*737381#
- Set full factory *741*7373868#
- Set full factory *741*2878#
- Set Engineer Mode *888*888#
- Check software version *888*837#

I-mobile 100 ,200 , 313
- Check software version #*888#

I-mobile 309, 310
- Check software version *0*4636#
- Test Mode *0*6268#

I-mobile 311
- Check software version #*878#

I-mobile 511
- Check software version *1222*1#

I-mobile 301, 302,308, 508, 601, 602, 603, 604, 606, 611, 901, 902
- Check software version *#159#
- Set Factory Mode *#32787#
- Set Engineer Mode *#3646633#


I-mobile 503, 506, 605, 600, 607, 608
- Set Engineer Mode ***503#
- Set Factory Mode ***504#
- Set Auto Test ***505#

I-mobile 509, 612
- Set Factory Mode *#66*#

I-mobile 504, 505, 803
- Check software version *68*48#
- Set full factory *789#
- Test Mode *#789#

I-mobile 305, 306, 315, 510, 609, 609i,516
- Check software version *#8375#
- Set Factory Mode 878

I-mobile 610
- Check software version *#22#

I-mobile J101, J102
- Test Mode *23638777*783781#

I-mobile 502, 502i, 505, k9, 802
- Check software version *201206*4636#
- Test Mode *201206*6268#
Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::