Rất muốn tham gia cùng a/e nhưng vì công việc, mong a/e thông cảm ạ.