Gồm tất cả cái file lang,full... có định dạng là .sbf,pcf,shx,mfw..
Tóm lại cứ có Tiếng việt là gom hết vô đây.C350_G_09.04.37R_LP0021
E380_G_0A035BR_LP0021
E380AS_G_0A.03.5BR_LP0021
Int_V3XX_R26111LD_LP0021
L6_R3511_G_0A.52.06R_lp0021_full_flash
l6_R3517_G_0A.61.0CR_A_FULL_LP0021
L6_R3517_G_0A.61.0CR_LP0021
l6i_R3443H1_G_0A.65.07R_LP0021
l6i_R3443H1_G_0A.65.07R_LP0021
L6i_R3443H1_G_0A.65.07R_Lp0021_Unbranded_Unlocked
L6i_utf-8''R3443H1_G_OA_lang0021
l7i_R452D_G08_02_06R_LP0021_Reflash
Maxx_V6_R26111VL-AS_LP0055.
R37_G_0E.03.2ER_LP0021
R47_G_08.17.0ER_LP0021
R47A_G_08.D8.8BR_LP0021
R47A_G_08.D8.67R_LP0021_DRM0101_JPJAVA_G_08_V3iiT_ 07_00_06R_GSPSLQAT675UL07E_1FF
R47A_G_08.D8.88R_LP0021
R47A_G_08.D8.A1R_LP0021
R47A_G_08.D9.3CR_LP0021
R47A_G_08.D9.75R_Full Lang 0021
R47A_G_08.D9.75R_LP0021
R47A_G_08.D9.75R_LP0021
R47A_G_08_D8_8BR_LP0021
R47A_G_08D8A1R_LP0021
R47A_G_08D93CR_LP0021
R47A_G_08D975R_LP0021
R60_G_80.33.4FR_GSQACENHGVN055_PDS00B_LP0021_GSQAC ENHGVN_S025_E006_R001_G002_1FF.sbf
R312ULS_G_09.10.29R_LP0021
R321_G_0A.10.24R_LP0021
R321AS_G_0A.10.24R_LP0021
R364_G_0B.D1.1AR_LP0021
R365_G_0B.D2.2FR_LP0021
R366_G_0B.E4.0FR_LP0021
R372_G_0E.20.8ER_LP0021
R372_G_0E.20.95R_lang0021_reflash
R372_G_0E.20.95R_LP0021
R372_G_0E.20.99R_LP0021
R373_G_0E3046R_LP0021
R373_G_0E.30.42R_LP0021
R373_G_0E.30.79R_LP0021
R374_G_0E4079R_LP0021
R374_G_0E.40.3CR_LP0021
R374_G_0E.40.79R_LP0021
R374_G_0E.41.C0R_LP0021
R374_G_0E.42.10R_A_LP0021
R374_G_0E.42.15R_LP0021
R374_G_0E.42.17R_LP0021_boot_0829
R374_G_0E_1_.40.9CR_PDS004_LP0021_DRM0003_JPJAVA_G _0E_V3_04_05R_GSMV3xxT674TA09E_1FF
R376_G_0E.65.24R_LP0021
R376_G_0E.65.25R_LP0021
R376_G_0E.65.62R_LP0021
R452B_G_08.02.0BR_A_LP0021
R452B_G_08.02.0BR_C_LP0021
R452B_G_08.02.08R_LP0021
R452B_G_08.02.09R_LP0021
R452D_G08_02_06R_LP0021
R452D_G_08.02.06R_LP0021
R452F1_G_08.00.0CR_LP0021
R452F1_G_08.04.0BR_LP0021
R452F1_G_08.05.0DR_lp0021
R452G_G_08.11.04R_LP0021
R452G_G_08.13.04R_LP0021
R452G_G_08.13.04R_LP0055
R452G_G_08.13.09R_lp0021
R452G_G_08.13.09R_lp0055
R452G_G_08.24.02R_lang0055
R452GL8_G_08.00.05R_LP0021
R452J_G_08.21.07R_LP0021
R472_G_08_1_.18.40R_lp0021
R474_G_08.48.2AR_LP0021
R478_G_08.84.2DR_LP0021
R479_G_08.B4.8BR_LP0021
R479_G_08.B4.8BR_PDS005_LP0021_DRM0101_VSTUK_ENGLI SH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_16R_GSPSLQAT677UK113_1 FF
R479_G_08.B4.34R_LP0021
R479_G_08.B4.85R_LP0021
R479_G_08_B4_85R_LP0021
R601_G_80.42.36R_LP0021
R601_G_80.42.36R_LP0021
R601_G_80.54.5DR_A_LP0021
R601_G_80.54.60R_LP0021
R3442A_G_0E.40.1CR_LP0021
R3442A_G_0E.40.1CR_PDS002_LP0021_DRM0101_JPJAVA_G_ 0E_R3442ADI_00_01_02I_GSTRAZOR06HGID061_1FF
R3442A_G_0E.43.08R_LP0055
R3443H1_G_0A.65.07R_LP0021
R3443H1_G_0A.65.07R_PDS001_LP0021_DRM0201_JPJAVA_G _0A_L6_05_00_18R_GSVL6iHG00006X021_1FF
R3443H3_G_0E.C4.42R_A_LP0021.rarR3443U2_G_0E.C0.13 R_LP0021
R3443U5_G_0E.C8.0CR-FlexGSVSLQADGTMB01NA013-1013020.5B.22010010.3V.3L-DG_Bload
R3443U5_G_0E_1_.C8.0DR_Lang0055
R3511_G_0A.52.06R_LP0021.rarR3511_G_0A.52.26R_LP00 21
R3511_G_0A.52.45R_A_PDS00D_LP0021_DRM0201_JPJAVA_G _0A_L6_05_00_10R_GSUL6T675LU0A5_1FF
R3511_G_0A.52.45R_LP0055
R3511_G_0A.53.10R_LP0021
R3517_G_0A.61.0CR_A_LP0021
R4441D_G_08.01.03R_Lang0021_reflash
R4441D_G_08.01.03R_LP0021
R4441D_G_08_01_03R_LP0021
R4512_G_08.28.40R_lng0021
R4513_G_08.B7.54R_RB_LP0021
R4513_G_08.B7.AER_RB_lang0021
R4513_G_08.B7.DBR_RB_LP0021
R4513_G_08.B7.DCR lp0021_itunes ok by hoai trung boot 08.do.rar
R4513_G_08.B7.DCR_RB_LP0021
R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP0021_DRM0101_JPJAVA_ 1FF
r4513_g_08_1_.b7.dcr_rb_lp0021_reflash
R4515_G_08.BD.29R_lang0021_reflash
R4515_G_08.BD.61R_LP0021
R4515_G_08.BD.61R_PDS005_LP0021_DRM0101_JPJAVA_G_0 8_R4515DI_07_00_01R_GSTV3xx05T676KL094_1FF
R4515_G_08.BD.61R_PDS005_LP0021_DRM0101_JPJAVA_G_0 8_R4515DI_07_00_01R_GSTV3xx05T676KL094_1FF
R4515_G_08.BD.92R_LP0021
R4515_G_08.BD.93R_LP0021
R4515_G_08_BD_2AR_2_LP0021
R4515_G_08_BD_92R_LP0021
R4517_G_08.C4.1ER_LP0021
R4527_G_08.02.81R_LP0021
R4527_G_08.02.81R_PDS014_LP0055_DRM0101_VSTG_30D_0 c_JPJAVA_G_08_R4527_05_00_07R_GSTCNRYAPAUBOOSTSLA3 9_1FF
R4527_G_08.12.10R_B_LP0021
R4527_G_08.12.13R_LP0021
R4527_G_08.12.17R_LP0021
R4527_G_08.42.0BR_A_LP0021_GSTCNRYCINO01NA103_FF
R4527_G_08.42.09R_LP0021
R26111VL-AS_U_96.66.71R_LP0055
R26111VL-AS_U_96.66.74R_LP0055
R26111VL-AS_U_96.66.76R_LP0055
R27231_U_97.04.2BR_lang0021_T Mobile
R27231_U_97.04.2BR_LP0021
R261171LD_U_99.41.05R_LP0021
R261171LD_U_99.41.05R_LP0021_DRM1001_JPIN_R26117HG MWestVolans_1_USVOLANT678RLR261171010_1FF.sbf
R261171LD_U_99.41.06R_LP0021
R261171LD_U_99.41.08R_LP0021
R261171LD_U_99.41.08R_LP0021_DRM1001_VSTU_207_0C_J PID_R261171_HGM_Volans_S3_5_USVOLANT678RKR26117102 0_1FF
R261171LD-AS_U_99.41.03R_LP0055.R261171LD-AS_U_99.41.04R_LP0055
R261171RK_U_99.41.07R_LP0021
R261171RK_U_99.41
R263313-AS_U_A0.03.24R1_LP0055
R2633131_U_A0.05.20R_LP0021_USEMERALD2100ORRTOTHR2 633131008
R 374 _G_0E.42.17R_LP0021_full_10MB
RAMLD_08.D0-R3443H1_G_0A.65.07R_Lp0021
sap4_g_01.01.71r_LP0021
T720_G_05.07.30R_LP0021
T720PM_G_05.40.02R_lang0021_full_flash
TA02_G_06.04.2FR_LP0021
TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP021
TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP0021_JPJAVA_G_0B_V600_02_04 R_GS9V600T671TH151_1FF
triplets_g_0b_1__1_.09.38r_lp0021_jpjava_g_0b_v600 _02_04r_gs9v600t672sp155_1ff
TV W490 R452G_G_08.24.02R_Lang 0021_Backup_29
V3i_R47A_G_08.D8.35R_lp0021_full_flash
v3i_R47A_G_08.D9.75R_Full_Lang_0021
V3i_R479_G_08.B4.8BR_lp0021_full_flash
v3i_R479_G_08_B4_85R_LP0021
V3i_R479_G_08B48AR_lp0021_full_flash
v3i_R4441D_G_08_01_03R_LP0021
V3r_R3443U2_G_0E.C0.13R_Lang0021_Reflash
v3r_R4515_G_08_BD_92R_LP0021
V3t_R3443U5_LP0055
V3xx_R26111LD_U_96.B0.07R_lang0021
V3xx_R261171RK_U_99_1_.41.08R_LP0021_DRM0001_VSTU_ 207_0C_JPID_R261171_HGM_izar
V8 Rarz R601 Lp0021
V708_G_01.03.07R_LP0021
Z3_R452B_G_08.02.08R_LP0021
Z3_R452B_G_08.02.08R_lp0021_full_flash
Z3_R452F1_G_08.00.0CR_LP0021
Z6 R60_G_80.33.27R__LP0021


Downloadpass:
*********.com.vnLưu ý : chỉ là file sưu tầm,nên không phải file nào cũng đã test nha.Không thể có thời gian,và máy để ngồi test hết cái đống file đó.Ai có nhu cầu tìm gì thì cứ vô đó lấy mà ngâm cứu.
nguồn : st anh hoaitrung rorum **


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::